História rádioklubu OM3KUV                                                                                       

Rádioklub OK3KUV, OM3KUV vznikol v roku 1980 a zanikol v roku 1997

Založenie rádioklubu
Významným dňom pre rádioamatérov III. bratislavského obvodu sa stal 28. október 1980. V tento pamätný deň sa na aktíve rádioamatérov  III. obvodu rozhodlo o založení rádioklubu pri Obvodnom výbore Zväzarmu III v ZO Zväzarmu  "Kamzík". Na tomto aktíve za účasti zástupcov Obv Zväzarmu III (ing. Mikulčík , ing. Vysočány) a za prítomnosti zástupcov MV Zväzarmu  (p. Barnová a Rudo Heriban, OK3ZM) ako i zástupcov RRa Obvodného výboru Zväzarmu III sa rozhodlo, že VO rádioklubu bude Milan Horváth , OK3CDN. Tiež sa rozhodlo , že stanica bude umiestnená v priestoroch Obvodného výboru Zväzarmu III na Družstevnej ulici č.2. Pridelenú miestnosť si zakladajúci členovia rádioklubu brigádnicky opravili a zabezpečili v zmysle platných predpisov  a povoľovacích podmienok .  Náklady na opravu uhradil Obvodný výbor Zväzarmu III .
 
Zakladajúci členovia rádioklubu
Zakladajúci členovia rádioklubu boli dlhoroční členovia  Rádioklubu Jozefa Murgaša , OK3KJF so sídlom v budove  SÚV Zväzarmu , v I. obvode  Bratislavy.  Boli to Milan Horváth, OK3CDN – VO , PO triedy B , historik klubu , diplomová činnosť, člen RRa Bratislava III, Fero Redeky, OK3TAE – PO triedy B, preteky, Ing. Ján Ráhl - OK3TWA,- PO triedy B, člen RRa III. obvodu a matrikár do r.1987.  Ing. Stano Kokoška - OK3CPW, PO triedy A, technik, člen RRa III. obvodu a matrikár od r. 1987. Ing. Fero Kiss - OK3TFK, RO triedy B. Žiadosť o prepožičanie povolenia na amatérsku kolektívnu rádiovú stanicu bola podaná 11. novembra 1980. Správny poplatok 100 Kčs bol dňa 11.3.1982 zaplatený Správe rádiokomunikácií . Povolenie  č.ASB-8/1982 na zriadenie a prevádzkovanie  amatérskej vysielacej rádiovej stanice udelenej podľa §5 odst. 2 zákona č.110/1962 Zb. o telekomunikáciách sme obdržali dňa 07.05.1982 s platnosťou od 15.5.1982 do 15.5.1987. Majiteľ povolenia bol ZO Zväzarmu Kamzík pri Obvodnom výbore Zväzarmu Bratislava III, Bratislava, Družstevná č.2. Pridelená volacia značka: OK3KUV (Karol, Urban, Václav). Trvalé stanovište stanice: Bratislava, Družstevná č.2. Vedúci operátor : Milan Horváth, OK3CDN, bytom Bratislava, Lopenícka 23. V priebehu mesiacov jún a júl 1982 sme nainštalovali  dipól pre pásmo 3,5 MHz a dipól pre pásmo 14 MHz. Dňa 5.9.1982 sme obdržali TRX OTAVA  pre pásma 3,5 až 28 MHz.

Na rádioamatérskych pásmach sa hlási OK3KUV
Nová kolektívna rádioamatérska stanica OK3KUV bola slávnostne otvorená dňa 08.9.1982 o 13:45 GMT pri príležitosti 38. výročia SNP. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia Obvodného výboru Zväzarm III, zástupca SÚRRA , obvodnej rady RRa , zakladajúci členovia rádioklubu a pozvaní hostia.
V úvode predseda Obvodného výboru Zväzarmu III prisľúbil podporu rádioamatérskemu športu zo strany Obvodného výboru Zväzarmu  III.  V ďalšom príhovore  VO stanice Milan, OK3CDN zdôraznil, že cesta od myšlienky založiť rádioklub až k dnešnej slávnostnej chvíli nebola najľahšia a musel sa prekonať  rad ťažkostí. Zakladajúci členovia rádioklubu pracovali brigádnicky po sobotách a nedeliach pri úprave vysielacej miestnosti a za účinnej pomoci Obvodného výboru Zväzarmu III. Bolo odpracovaných 150 brigádnických hodín . V kolektívnej stanici pracovali : Stano, OK3CPW, Fero, OK3TFK, Jano, OK3TWA, Fero, OK3TAE a Milan, OM3CDN. Stanica OK3KUV mala TRX OTAVA - model 1977,  bola pripravená na prevádzku a má všetky predpoklady na začatie úspešnej činnosti na rádioamatérskych pásmach. Na záver poďakoval všetkým , ktorí priložili ruku k dielu a pomohli premeniť myšlienku na skutočnosť .
Zástupca SÚRRA Ing. Tono Mráz, OK3LU vyjadril vo svojom príhovore potešenie z otvorenia  novej kolektívnej stanice . Zdôraznil, že je veľmi povzbudzujúce a potešujúce, že novú kolektívku si berie pod patronát Obvodný výbor Zväzarm III. To všetko zaväzuje obe strany a zároveň garantuje i dobrú budúcnosť  celého kolektívu . Vyjadril presvedčenie , že stanica OK3KUV sa môže zaradiť medzi dobré kolektívky v Bratislave. V mene SÚRRa poprial do budúcnosti celému kolektívu veľa úspechov a rádioamatérskych 73.
Predseda Obvodnej RRa Bratislava III, Juraj Sedláček, OK3CDR rád berie na vedomie skutočnosť, že v tomto obvode dnes začína fungovať nová kolektívka od ktorej v budúcnosti očakáva pomoc pri plnení úloh Obvodnej RRa Bratislava III. Celému kolektívu zaželal veľa úspechov v rádioamatérskom živote.
Zlatým klincom v slávnostnom otvorení stanice bola prehliadka vysielacej miestnosti a nadviazanie prvého QSO, ktoré uskutočnil Juraj - OK3CDR nadviazaním spojenia so stanicou UA3TAA - QTH Gorky - operátor  Anatol. Spojenie sa uskutočnilo prevádzkou CW  o 14:37 GMT na pásme 14 MHz  s obojstranným reportom 599. Týmto spojením bola stanica OK3KUV uvedená do prevádzky. Operátori stanice sa tešia na spojenia s rádioamatérmi v našej vlasti i na spojenia s rádioamatérmi celého sveta.

Postrehy z činnosti rádioklubu
Koncom roku 1982 bol kolektívke  pridelený CW TRX Jizera pre pásmo 160 metrov. V júli 1983 sme dostalili anténu W3DZZ, ktorú sme v auguste nainštalovali. Stanica bola na začiatku našej činnosti umiestnená v stiesnených priestoroch na konci chodby 2. poschodia  na Družstevnej ulici č.2. Neskoršie sme sa presťahovali na 1. poschodie , do miestnosti 6 x 4 metrov, ktorú sme si brigádnicky prispôsobili pre činnosť  kolektívnej stanice. Premiestnili sme antény a práca na pásmach sa rozbehla naplno. Z tohto stanovišťa sme nadviazali veľa pekných QSO. Aktívne pracovali Stano OK3CPW, Fero OK3TAE, Jano OK3TWA a Milan  OK3CDN. Pracovali sme v rôznych medzinárodných i domácich pretekoch a súťažiach. Ocenením za našu prácu na rádioamatérskych pásmach bolo aj získanie rôznych diplomov.
Preto, že sme mali málo operátorov, zamerali sme sa aj na výchovu mladých rádiových operátorov. Záujem o túto činnosť  prejavili chlapci vo veku 15-16 rokov. V spolupráci s Obvodným výborom Zväzarmu Bratislava III sme usporiadali kurz RO. Skúšky boli v novembri 1983. Naša kolektívka sa rozrástla o dvoch mladých RO triedy C: Roman Andrejko  OK3-27804 a Milan Horváth junior OK3-27806. Obaja však kolektívku neskoršie opustili z dôvodu nástupu na ZVS a štúdium na vysokej škole. Ako hosťujúci člen v kolektívke pracoval Richard Gašparík OK3-27873, OK3TKW, Martin Tomáška OL8CMT, OM3CMT a Karol Škrabal OK3CUE . Koncom roka 1984 sa konal technický kurz rádioamatérov Zväzarmu SSR v Turanoch . Tu sa manufaktúrnym spôsobom vyrobilo celkom 100 kusov elbugov z pripravených stavebníc od VÚVT Žilina . Na výrobe sa podieľal aj Milan OK3CDN a priniesol elbugy pre všetky kolektívky v obvode Bratislava III., t.j. OK3KUV, OK3KBP, OK3KFF.
V školskom roku 1984/85 a 1985/86 v spolupráci s Obvodným výborom  Zväzarm III, ZO Zväzarm Kamzík a SMT pri Obvodnom  DPM Bratislava III sa uskutočnil 1. až 3. ročník rádioamatérskeho oddielu mládeže. Tento oddiel viedol Ing. Stano Kokoška OK3CPW a Milan Horváth OK3CDN. Výsledkom tohto snaženia bolo získanie troch RO-C:  Dušan Ingeli OK3-28257, Peter Mízner OK3-28267, OL8CTB, Peter Havel OK3-28268, OL8CTK . Z kolektívu odišiel Fero OK3TFK. Kolektívka mala v tomto období jedného RO-A, troch RO-B a päť RO-C.
Členovia kolektívky sa zúčastňovali celoslovenských seminárov rádioamatérov Zväzarmu, ktoré sa konali tradične vo Vysokých Tatrách. Pravidelným klubovým dňom bol štvrtok, keď sa členovia rádioklubu stretávali v klubovej miestnosti a počúvali spravodajstvo stanice OK3KAB. S touto stanicou sme pravidelne nadväzovali spojenie. Správy tejto stanice nám pomáhali v činnosti kolektívu , pôsobili na usmernenie klubového života a na získanie prehľadu z rádioamatérskeho sveta. Na tento účel nám slúžil i časopis Rádioamatérsky spravodaj, ktorý sme odoberali.

Zmena trvalého stanovišťa stanice
V roku 1986/87 sa dokončila výstavba DPM (Dom pionierov a mládeže) v Rači a na Kolibe. Obvodný výbor Zväzarm Bratislava III i naša ZO Kamzík sa v r. 1987 presťahovali do nových priestorov DPM na Kolibu, Bellova 54. Tento osud stihol aj našu kolektívku a mal dopad na klubový život . Činnosť  stanice OK3KUV bola prerušená z dôvodu presťahovania z Družstevnej 2 na Bellovu 54, kde nám bola pridelená miestnosť  6x4 m na 1. poschodí. Znova sme vybudovali stanicu a koncom roka 1987 obnovili vysielanie a klubovú činnosť . V kolektívke sa zmenila aj členská základňa . Pribudli dvaja RO-C: Robert Redeky OK3-28432  a Viliam Černay OK3-28431.  Pribudli aj dvaja RP : Palo Struhár  OK3-28866  a Vlado Rábek OK3-28612 , OM2AWX . Obidvaja neskoršie odišli do OK3KMY (Malacky). Z kolektívky odišiel aj Jano Ráhl OK3TWA , vzdal sa funkcie matrikára v Obvodnej RRa a presťahoval sa do Hnúšte (SK 2001). Funkciu matrikára prevzal Stano OK3CPW. Členom kolektívky sa stal Jožo Hacaj PO-A OK3CNL.  Kolektívku občas navštevoval aj Laco Szalai OK3CJO a Vilo Jánoš OK3CAQ.
V roku 1988 sa kolektív stanice OK3KUV zúčasnil na "KV Poľný deň".  Stanovište bolo na kóte pri Marianke. Pozri čiernobiele snímky, ktoré sú spomienkou na túto akciu.

Prevratný rok 1989 a jeho dosah na činnosť rádioklubu
Udalosti, ktoré sa udiali v roku 1989 a vyvrcholili v novembri Nežnou revolúciou,  zasiahli i do života a do činnosti stanice OK3KUV. Koncom roka 1990 dostala naša kolektívka príkaz na uvoľnenie priestorov a to znamenalo prerušenie činnosti stanice a funkcie rádioklubu. Z uvedenej skutočnosti vyplynulo, že ak má byť zachovaná činnosť  rádioklubu, je potrebné pridelenie nových priestorov a platiť podnájom, čo však členstvo nebolo schopné. Pripojenie kolektívky do iného kolektívu, napríklad do OK3KJF tiež nebolo možné, pretože aj táto kolektívka prišla o svoje priestory, ktoré mala v Dome Zväzarmu. Ponuka , aby kolektívka OK3KUV existovala v priestoroch nového majiteľa, nebola akceptovaná. Takže najväčšou prekážkou v našej ďalšej činnosti sa stali priestory a peniaze. Uvedené skutočnosti spôsobili, že členská základňa sa postupne zmenšovala a prišiel čas jej postupného zániku. Bola zrušená i naša ZO Zväzarmu Kamzík, zanikol Obvodný výbor  Zväzarmu III a nakoniec i celoštátna organizácia Zväzarm. Vzniká  Združenie technických a športových činností, Slovenský zväz rádioamatérov Slovenska  SZR. Členstvo našej kolektívky sa občas stretávalo v priestoroch na Wolkrovej, kde sídlil sekretariát SZR a QSL služba. Časom sa niektorí pridali k jestvujúcim kolektívom alebo ostali pracovať  individuálne.
V roku 1991 Milan OK3CDN vyhotovil návrh diplomu pre SZR pod názvom Bratislava Award. Návrh schválilo prezídium SZR a v dňoch 11.-12. mája 1991 bol diplom predstavený rádioamatérskej verejnosti v Rakúsku  na 5. Internationale Funkausstellung Laa an der Thaya.
Na návrh prezídia SZR stal sa Milan OK3CDN, OM3CDN diplomovým manažérom SZR a prevzal agendu po nebohom  Jaromírovi Slezákovi OK3CAU.
Milan postupne navrhol , realizoval a je manažérom nasledovných  diplomov, ktoré vydáva SZR. Rok 1991 - Bratislava Award, rok 1993 - diplom SLOVAKIA, rok 1994  -  diplom W 100 OM, rok 1997 - diplom  Slovensko  (starý diplom Slovensko sa prestal vydávať), rok 2001 - diplom WW lokátory SR, rok 2011 - diplom  " 75 . majstrovstvá sveta v hokeji 2011 ", rok 2012 - diplom  " Jozef Murgaš ".
Koncesiu stanice OK3KUV/OM3KUV po roku 1997 sme nepredĺžili a kolektívka i rádioklub zanikli. Na pamiatku zostala iba táto krátka história.         
                                         Napísal Milan Horváth, OM3CDN

Obľúbené príspevky z tohto blogu

História rádioklubu OM3KEU